Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach: www.zspkluszkowce.czorsztyn.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach, ul. Szkolna 22, 34-440 Kluszkowce

tel. 18 2650337

adres email: sekretariat@zspkluszkowce.czorsztyn.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: listopad 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej

4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach

Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo -skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspkluszkowce.czorsztyn.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu 18 26 50 33.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorzy do spraw dostępności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach: Małgorzata Kowalczyk oraz Grzegorz Papciak

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/   

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach mieści się w jednym budynku. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku szkoły mieści się od strony północnej.  W holu umieszczona jest tablica informacyjna z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.  Brakuje oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda). Istnieje możliwość wstępu do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1172 i 1495)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 02.09.2020 r. .