Wójt Gminy Czorsztyn ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025.

Treść Zarządzenia 

 

Dokumenty można pobrać (linki poniżej) i wypełnione składać w sekretariacie Zespołu

od 01.02.2024 r. do 26.02. 2024 r. w godzinach od 7.30 - 15.30.

 

Drukujemy i wypełniamy  wniosek oraz tylko te załączniki, które dotyczą kandydata.

W przypadku pytań bądź wątpliwości bardzo prosimy  o kontakt telefoniczny 18 26 50 337.

 

Rekrutacja do Gminnego Publicznego Przedszkola:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku rolnego lub od nieruchomości w Gminie Czorsztyn

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki

Oświadczenie rodzica/ opiekuna dziecka o dochodzie na jednego członka w rodzinie 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Potwierdzenie woli zapisu kandydata do publicznego przedszkola - potwierdzenie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w terminie 7 dni po OGŁOSZENIU LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA do Gminnego Przedszkola Publicznego od 1 września 2024 r. (czyli 14.03 - 22.03.2024 r.)

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy szkole (oddział 0)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Potwierdzenie woli zapisu kandydata do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kluszkowcach - potwierdzenie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w terminie 7 dni po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kluszkowcach od 1 września 2024 r. (czyli 14.03. - 22.03.2024 r.)

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach kandydata mieszkającego poza obwodem szkolnym

Oświadczenie rodzica/ opiekuna dziecka o dochodzie na jednego członka w rodzinie